Algemene voorwaarden co-counsel

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de praktijk, en/of de persoon die de hulp verleent, verder genoemd co-counsel en zijn cliënt(en) en zijn een onverbrekelijk onderdeel van die overeenkomst. Deze voorwaarden zijn in de mannelijke vorm enkelvoud geschreven, maar kunnen onverlet voor de vrouwelijke of meervoudsvorm doorgaan.

Artikel 2 Inspanningsverbintenis

a. Co-counsel verbindt zich iedere hulpvraag/opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis te behandelen.
b. Co-counsel verbindt zich de cliënt op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen van buiten af, mits het niet in strijd is met andermans soevereiniteit.
c. Van relevante correspondentie zal co-counsel aan de cliënt kopieën verstrekken, indien mogelijk bij voorkeur per email.

Artikel 3 Geheimhouding

Co-counsel is gehouden tot geheimhouding van alle feiten die hem bekend worden ten aanzien van de cliënt behoudens activiteiten en zaken waarbij de integriteit van co-counsel in het geding komt of kan komen. Hij kan zich beroepen op verschoningsrecht om de cliënt te vrijwaren van inbreuk op diens privacy. Na overleg met de cliënt kan co-counsel contact opnemen met andere hulpverleners om een betere hulpverlening te bewerkstelligen. Informatie over de cliënt wordt uitsluitend dan gegeven nadat cliënt hiermee instemt.

Artikel 4 Tarief

a. Alle werkzaamheden, zowel sessies,  alsmede noodzakelijk administratieve werkzaamheden worden naar rato verricht tegen het vastgestelde tarief. (Het tarief kunt u vinden op de website.) Ook consulten die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Herziening van de tarieven vindt jaarlijks plaats per 1 januari.

b.  Bij inschrijving voor een groepstraining, worden alle groepssessies in rekening gebracht. Ook, wanneer u afwezig was.

c. Bij de eerste intake zijn de algemene voorwaarden van toepassing en wordt een tarief van €85,- gehanteerd.

d. Wanneer de cliënt een (eerste) afspraak maakt gelden de algemene voorwaarden die te vinden zijn op de website: www.co-counsel.nl

Artikel 5 Betaling

a. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd.
b. De cliënt is tevens alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke noodzakelijk zijn om de gefactureerde bedragen te incasseren, alsmede de daadwerkelijke gemaakte gerechtelijke kosten.
c. Co-counsel is gerechtigd ter beoordeling van hem zelve, de werkzaamheden voor een cliënt op te schorten, indien een of meerdere facturen langer dan 14 dagen onbetaald open staan. Co-counsel doet hiervan binnen redelijke termijn mededelingen aan de cliënt.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van co-counsel voor tijdens het uitoefenen van de hulpverlening/opdracht gemaakte beroepsfouten is beperkt tot de hoogte van het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit te betalen bedrag. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is uitgesloten van aansprakelijkheid, schade welke niet wordt gedekt door de voor maatschappelijk werker verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

  • Lees hier onze Privacyverklaring
  • Voor onze melding- en klachtenreglement klik je hier.