Privacyverklaring

Wij werken met persoonsgegevens en volgen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Daarnaast zijn wij geregistreerd bij de College bescherming persoonsgegevens (CBP) die toezicht houdt op de WBP.

De WBP heeft betrekking op alle gebruik en verwerkingen van persoonsgegevens, van het verzamelen ervan tot en met het vernietigingen van persoonsgegevens.

De CBP houdt in het bijzonder toezicht op de naleving van Wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Zoals de naleving en toepassing van:

  • De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)
  • De Wet politieregisters
  • De Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA)

De Privacy die we jou daarin bieden zijn:

  • Je kan er van uit gaan dat alles wat jij met de zorgverlener bespreekt geheim blijft, wij hebben geheimhoudingsplicht en gaan vertrouwelijk om met jouw gegevens.
  • Wij verstrekken geen enkele informatie aan derden (inclusief familie of medische specialisten). Tenzij de cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven (door middel van een Medische machtiging), of als de Wet de zorgverlener daartoe verplicht.
  • Bij overlijden van een cliënt wordt diens privacy uiteraard gewaarborgd en wordt er geen recht op inzage in het dossier verstrekt.
  • Het dossier wordt in alle omstandigheden minimaal 20 jaar (vanaf het bereiken van de  leeftijd van 18 jaar) bewaard en kan alleen op schriftelijk verzoek van de cliënt worden verwijdert. Daarnaast heeft de cliënt recht op inzage van het dossier en mag eventuele wijzingen in het dossier aanvragen.

Daarnaast heeft de zorgverlener het recht om verzoeken van de cliënt te weigeren als dit gaat om een onredelijk verlangen van de cliënt. De zorgverlener laat zich bij het nemen van beslissingen leiden door zijn eigen deskundigheid en mag bijvoorbeeld een verzoek van de cliënt weigeren.

Meldcode huiselijk geweld

De belangrijkste plicht van de zorgverlener is het verlenen van goed zorg!